بررسي نحوه حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري

مطالب دیگر:
🔍تحقیق درباره نگاهی به ابعاد وجود حضرت زهرا(س)🔍پاورپوینت حجاب🔍تحقیق درباره نگهداری هویج در سرد خانه🔍تحقیق درباره نیتروژن 🔍تحقیق در باره آیات و روایات🔍پاورپوینت فصل اول بخش چهارم اقتصاد علوم انسانی دهم 🔍تحقیق درباره نشانه های بسیار نزدیک بودن ظهور حضرت مهدی(ع)🔍تحقیق درباره نیم نگاهی پیرامون بهره وری اصلاح سیستم ها🔍پاورپوینت درس پنجم انسان و محیط زیست 🔍تحقیق درباره نرخ بهره و بازار سرمایه🔍تحقیق درباره نرم افزار صنعتی🔍پاورپوینت درس هفتم انسان و محیط زیست یازدهم🔍تحقیق درباره نهضت حسینی🔍پلان معماری کامل مرکز فرهنگی + رندر خارجی🔍پروژه کامل نقشه های معماری طراحی مهدکودک + پرسپکتیو حجم🔍پروژه معماری طراحی مهدکودک 🔍پروژه کامل نقشه های معماری طراحی مهدکودک 🔍پروژه متلب : فیلتر FBW یا فیلتر butter worth🔍پروژه متلب : فیلتر Blur sharpen - فیلتر سیاه و سفید کردن - مات کردن و شفاف و واضح کردن تصویر🔍تحقیق و پاورپوینت اینترنت اشیا
بررسي نحوه حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري|30012923|spv

فهرست مطالب

عنـوان صفحه

مقدمه.......................................................................................................................................

فصل اول كليات تحقيق.....................................................................................................

تعاريف ...................................................................................................................................

دامنه كاربرد .............................................................................................................................

تعريف شركت سهامي ............................................................................................................

انواع شركت سهامي ................................................................................................................

جهات افتراق شركت سهامي عام و خاص .............................................................................

كليات .....................................................................................................................................

تاريخچه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ........................................................................................

شركت‌هاي سرمايه‌گذاري .......................................................................................................

هدف شركت‌هاي سرمايه‌گذاري .............................................................................................

شرايط اختصاصي پذيرش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري .............................................................

ضوابط اختصاصي پذيرش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ............................................................

ضوابط اختصاصي پذيرش شركت‌هاي هلدينگ .....................................................................

ارتباط واحد سرمايه‌گذار و واحد سرمايه‌پذير ........................................................................

مديريت سرمايه‌گذاري ...........................................................................................................

نفوذ قابل ملاحظه ...................................................................................................................

طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها.......................................................................................................

تغيير طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها .............................................................................................

انواع سرمايه‌گذاري .................................................................................................................

انواع راه‌هاي سرمايه‌گذاري .....................................................................................................

سرمايه‌گذاري خطرپذير ..........................................................................................................

شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير ...................................................................................

استانداردهاي حسابداري ايران .............................................................................................

حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها ....................................................................................................

قيمت سهام .............................................................................................................................

سرمايه‌گذاري در سهام ............................................................................................................

طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها در سهام ........................................................................................

حسابداري براي سرمايه‌گذاري‌ در سهام .................................................................................

سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله روش ارزش بازار، و يا اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش افزوده ......................................................................................................................................

گزارشگري سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله به ارزش متعارف بازار ......................................

دريافت سود سهمي در يك سرمايه‌گذاري سريع‌المعامله .......................................................

ساير سرمايه‌گذاري‌هاي جاري (غير سريع‌المعامله)

روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش، و يا خالص ارزش فروش .......................

حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت با روش ارزش ويژه .................................................

شركت‌هاي عملي (مشاركت مخصوص) حسابداري به روش ارزش ويژه ........................

حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت با روش تلفيق ..........................................................

حسابداري تلفيقي ...................................................................................................................

سود يك واحد تلفيقي ............................................................................................................

سرمايه‌گذاري‌ها در اوراق قرضه (اوراق مشاركت) و اسناد بدهي ..........................................

حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي اوراق قرضه .............................................................................

سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله روش ارزش بازار ................................................................

سرمايه‌گذاري بلندمدت در اوراق بدهي روش بهاي منقضي شده ......................................

حسابداري فعاليت‌هاي بين‌المللي ...........................................................................................

حسابداري مبادلات بين‌المللي ................................................................................................

خريدهاي نسيه .......................................................................................................................

فروش‌هاي نسيه ......................................................................................................................

مقابله با ريسك تدبيري جهت اجتناب از زيان‌هاي تسعير ارز خارجي ...............................

تلفيق واحدهاي فرعي خارجي ...............................................................................................

استانداردهاي بين‌المللي حسابداري .....................................................................................

تنوع رويه‌هاي عمل حسابداري در سطح بين‌المللي ...............................................................

حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها ....................................................................................................

خريد يك مجموعه از سرمايه‌گذاري‌ها ...................................................................................

فصل دوم پيشينه تحقيق ....................................................................................................

فصل سوم روش تحقيق ....................................................................................................

فصل چهارم يافته‌ها و نتايج تحقيق ..................................................................................

منابع و مآخذ ..........................................................................................................................

چكيده:

اين تحقيق به بررسي نحوه حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري پرداخته است كه براي انجام اين بررسي فصل اول تحقيق به سه بخش كليات تحقيق، استانداردهاي حسابداري سرمايه‌‌گذاري‌ها در ايران و استانداردهاي بين‌المللي حسابداري تقسيم گرديده است.

بخش اول به ارائه تعاريف سرمايه‌گذاري‌ها، نحوه تشكيل و طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري و بيان هر آنچه كه در زمينه حسابداري سرمايه‌‌گذاري لازم است پرداخته شده است.

بخش دوم شامل استاندارهاي حسابداري ايران و نحوه ثبت و حسابداري اين شركت‌ها است كه با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 25 با عنوان‌ حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ها نيز رعايت‌ مي‌شود.

در بخش سوم استاندارهاي بين‌المللي حسابداري و چگونگي حسابداري آنها و تفاوت اندكي كه با استاندارد حسابداري ايران دارد بيان گرديده است.

استانداردهاي حسابداري علاوه ‌بر آنکه چگونگي حسابداري معاملات و رويدادهاي مختلف را تعيين مي‌کنند، موجب آثار اقتصادي نيز مي‌شوند. استانداردهاي حسابداري بايد به‌ نحوي تدوين و تنظيم شوند که هدف‌هاي گزارشگري مالي را تأمين کنند. سرمايه‌گذاري‌ها، داراييهايي هستند که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداري تحصيل مي‌شود.