بررسی شركت تـوليدي قند شيروان و بررسی سیستم حقوق و دستمزد آن

بررسی شركت تـوليدي قند شيروان و بررسی سیستم حقوق و دستمزد آن|30012924|spv

تاريخچه شركت :

شركت تـوليدي قند شيروان در تاريخ 31/3/1337 تاسيس و تحت شماره 331 دراداره ثبت مشـهد وشماره 8839 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است .

شركت تا سال 1355 در مـالكيت آقـاي محمد ولي مهروي قرار داشته و در سال مذبور قسمت عمده سهام شركت توسط آقاي هژبر يزداني خريداري وشركت تاتاريخ 15/9/1357 توسط نامـبرده اداره مي شده است .در سال 1370 به موجب صورتجـلسه تنظيمي كـارخانه از تـاريخ 3/6/70 به بنياد مستضعفـان وجانبازان تحت عنوان شركت توليدي قند شيروان ، قوچـان ،بجنورد تحويل گرديده است.

ساير اطلاعات شركت :

تعداد كاركنان رسمي در فروردين ماه : اداري = 120 نفر

كارخانه = 494 نفر

تعداد سهام اين شركت 10947538 مي باشدكه ارزش اسمي هرسهام آن 000/1ريال مي باشد .

تعداد اعضاء هيئت مديره 6 نفره بوده و حق امضاء با مدير عامل شركت مي باشد.

حسابرسان داخلي ، زير نظر مدير عامل شركت مي باشد.

موضوع فعاليت شركت :

فعاليت شركت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

الف : انجام كليه امور توليدي مربوط به صنعت قند سازي و تصفيه و

استخراج شكر

ب : مبادرت هر گونه عمليات و معاملات مجاز به طور مستقيم و غير مستقيم

براي انجام فعاليتهاي مذكور در بند الف ضروري يا مفيد باشد .

ج : مشاركت در ساير شركتهايي كه موضوع آنها با فعاليت در بند الف منطبق

ومرتبط باشد.

مقدمه

تعريف سيستم :

سيستم مجموعه اي از اجزاء به هم پيوسته است كه در جهت نيل به يك ياچند هدف با هم پيوسته اند به طـوري كه يك يا چند داده وارد آن شـوديك يـا چند داده از آن خارج مـي شـود و سيـستم از اجزاء كوچكتر تشكيل شده است . سيستم حقوق و دستمزد يكي از سيستمهاي مهم موجود در داخل سيستم كلي موسسات است كه نقش با اهميتي درايجاد رابطه مناسب بين كاركنان، كارفرماو ادارات دولتي ايفا مي كند .

اهميت سيستم حقوق و دستمزد :

هزينه حقوق و دستمزد نشـان دهنده سهم نيروي كــار در تـوليد محصولات

وارائه خدمات بوده و يكي از مهمترين هزينه هاي عمـلياتي اغلب موسســات

است.وظايف حســابداران در مورد هزينه حقوق و دستمزد از سـاده ترين و

در عين حال با اهميت ترين آنها است .محــاسبه و پرداخت درست و مناسب

حقوق و دستمزد يكي از عوامل مـــوثر در ايجاد رابطه مطلوب بين كاركنان

(كارگران ) و كارفرما مي باشد .

مدارك سيستــم حقوق و دستمزد كـه به درستي تهيه وبه آساني قابل فهم

باشند نيز يكي ديگر از عوامــل با اهميت دربرقــراري رابطــه منـاسب بين

مديريت مـوسسات، كاركنان و مقامات قانــوني از قبيل ادارات كــار ، بيمه ،

مالياتها و ……… است.

تعريف سيستم حقوق و دستمزد :

درمــوًسسات مختلف پرداخــت حــقوق و دستمــزد به هــر يك از كــاركنــان

مي تواند بر اساس ســاعات كار به صورت دستمزد روزانه يا هفتگي ويا حقوق ماهانه باشد .هنگام پرداخت حقوق و دستمزد اطلاعــات مربـوط به دريافتـي هر يك از كــاركنان بايستي همــراه با ريز محـاسبات و مبتنـي بر مـدارك كـاركرد وي پردازش و ارائـه شــــود.

بنابراين مي توان سيستم حقوق و دستمزد را به صورت زير تعريف نمود :

سيستم حـقوق ودستمزد مجموعه اي از اجزاء بهم پيوسته در داخل يك موسسه اســت كه داده هــاي مــربوط به سـهم نيروي كاردرتوليد محصولات و يا ارائه خدمات را به صورتها و اطلاعات حقوق و دستمزد تبديل مي كند.داده هاي مربوط به سـهم نيروي كــار عبارتند از : نـام كــارمند ، شماره تا مين اجتماعي، ساعات كاركرد،نرخ ودستمزد ،اضافه كاري ، كسورات بهينه وماليات و.......